Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

13 μυστικά για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης επιχειρηματικών χρεώνΤο ρόλοι για να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού μετρά αντίστροφα και χιλιάδες επιχειρήσεις θα αναζητήσουν την λύση για την αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων χρεών τους. Ποιους όμως αφορά, τι μπορούν να ρυθμίσεις και με ποιες προϋποθέσεις. Δεκατρείς ερωτήσεις-απαντήσεις για να γίνει κατανοητός ο εξωδικαστικός μηχανισμός:
1.Μπορούν όλοι να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής;

Αίτηση για υπαγωγή σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει πτωχευτική ικανότητα και κάθε νομικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον έχει φορολογική έδρα στην Ελλάδα. Παράλληλα θα πρέπει κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 να είχε οφειλή προς τράπεζες από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών (ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1 Ιουλίου 2016) ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλο ΝΠΔΔ, περιλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή τρίτους.
 Οι οφειλές τους θα πρέπει να ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες 3 χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης είχε:
-θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (οφειλέτης με απλογραφικό λογιστικό σύστημα
-θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, (οφειλέτης με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα).
2.Υπάρχουν εξαιρέσεις στις υπό ένταξη οφειλές;
Από τη διαδικασία εξαιρούνται οι οφειλές που έχουν γεννηθεί μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016, απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων λόγω παραβίασης των σχετικών διατάξεων της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και οφειλές μικροπιστωτών. Επίσηςεκτός τίθενται και επιχειρήσεις οι όφειλες των οποίων κατά  85% αφορούν έναν πιστωτή
3. Ποιος μπορεί να εκκινήσει τη διαδικασία για την υπαγωγή στον μηχανισμό
-Ο οφειλέτης, μπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα τηρείται στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
-Το Ελληνικο Δημόσιο, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλο ΝΠΔΔ (περιλαμβανομένων των ΟΤΑ) και οι τράπεζες κοινοποιώντας στον οφειλέτη έγγραφη πρόσκληση να υπαχθεί στον νόμο.
4. Υπάρχει καταληκτική προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής;
Ναι η καταληκτική ημερομηνία είναι στις 31 Δεκεμβρίου 2018
5.Τι πρέπει να περιέχει η αίτηση για υπαγωγή;
Η αίτηση του οφειλέτη περιέχει υποχρεωτικά τα εξής:
-πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυµία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., ΚΑΔ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, κύκλο εργασιών του κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης και συνολικές υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών, περιγραφή δραστηριότητάς, οικονοµικής του κατάστασης, των λόγων της οικονοµικής αδυναµίας )
-κατάλογο όλων των πιστωτών του µε πλήρη στοιχεία (επωνυµία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, των οφειλοµένων ποσών ανά πιστωτή),
-την πρότασή του για τον τρόπο ρύθµισης των οφειλών του, όπου αναφέρει τουλάχιστον το ποσό που είναι σε θέση να καταβάλει σε µηνιαία ή ετήσια βάση για την αποπληρωµή των οφειλών του, βασίζεται στα εκτιµώµενα έσοδα και έξοδα του οφειλέτη κατά τις επόµενες τρεις τουλάχιστον χρήσεις.
 Υποχρεωτικό είναι επίσης να υποβληθούν :
-ο κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη µε εκτιµώµενη εµπορική αξία
-κατάλογος με πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων που είναι εγγεγραµµένα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη,
-πλήρη στοιχεία κάθε συνοφειλέτη
6. Γίνεται έλεγχος σε βάθος χρόνου;
 Ναι διότι μαζί με την αίτηση υπαγωγής συνυποβάλλονται υποχρεωτικά :
-δήλωση για κάθε µεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε ετών πριν από την υποβολή της αίτησης
- Λίστα με τα στοιχεία κάθε νοµικού προσώπου συνδεδεµένου µε τον οφειλέτη µε ηµεροµηνία σύστασης µεταγενέστερητης 1ης Ιανουαρίου 2012, καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν µμεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη ή τους συνοφειλέτες σε πρόσωπα συνδεδεµένα µε τον οφειλέτη µετά την 1η Ιανουαρίου 2012,
-κατάλογος των προσώπων που αµείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν συνδεδεµένα πρόσωπα µε αυτόν, καθώς και ανάλυση των αµοιβών τους κατά τους τελευταίους 24 µήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.
7. Πως υπολογίζεται η αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη;
 Η αξία των ακινήτων τα οποία δηλώνονται στην αίτηση υπαγωγής καθορίζεται µε βάση έκθεση εκτιµητή ακινήτων. Στην περίπτωση που δεν προσκομίσει ο οφειλέτης έκθεση από εκτιµητή, τότε λαµβάνεται υπόψη η αξία των ακίνητων με την οποία υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ
8. Το επόμενο βήμα μετά την υποβολή της αίτησης;
 Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ορίζει έναν συντονιστή από το ειδικό μητρώο ο οποίος θα φέρει σε επαφή τον οφειλέτη και τους πιστωτές και να επιβλέψει έως το τέλος τη διαδικασία αναδιάρθρωσης των οφειλών. Ωστόσο η διαδικασία θα προχωρήσει μόνο εφόσον συμφωνήσουν δικαιούχοι τουλάχιστον του 50% του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη
9 .Υπάρχει διαχωρισμός των επιχειρήσεων;
 Ναι ο νόμος κάνει διαχωρισμό των επιχειρήσεων.
-Ως «μεγάλες επιχειρήσεις» θεωρεί όσες κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης είχαν κύκλο εργασιών μεγαλύτερο 2.500.000 ευρώ ή έχουν συνολικές υποχρεώσεις (ληξιπρόθεσμες ή μη) υψηλότερες των 2.000.000 ευρώ.
-Ως «μικρές επιχειρήσεις» θεωρούνται εκείνες που κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης είχαν κύκλο εργασιών έως 2.500.000 ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις (ληξιπρόθεσμες ή μη) 2.000.000 ευρώ.
10 .Χρειάζεται έκθεση βιωσιμότητας;
Ναι και την εκπονεί εμπειρογνώμονας, εφόσον υποβάλλεται σχετικό αίτημα από πιστωτές που είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του 1/3 συνόλου των απαιτήσεων που συμμετέχουν στη διαδικασία.
Για τις μεγάλες επιχειρήσεις η εκπόνηση αξιολόγησης βιωσιμότητας και του σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών του οφειλέτη ανατίθεται υποχρεωτικά σε εμπειρογνώμονα
Παραλείπεται εφόσον έχει εκπονηθεί από οποιονδήποτε πιστωτή αξιολόγηση βιωσιμότητας του οφειλέτη εντός των τελευταίων 12 μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης.
11. Πότε είναι επιτυχής  για έγκριση μια  αναδιάρθρωση οφειλών,
Όταν επιτευχθεί συμφωνία του οφειλέτη και πλειοψηφία των 3/5 των συμμετεχόντων πιστωτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τα 2/5 των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο, (υποθήκη, προσημείωση, ενέχυρο ή άλλο προνόμιο του άρθρου 976 του ΚΠολΔ).
12. Τι γίνεται με τις διαγραφές χρεών ;
Όλες οι οφειλές μπορούν να διαγραφούν, με εξαίρεση την κύρια οφειλή που έχει προκύψει από τη μη απόδοση παρακρατούμενων οφειλών για φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
13.Κατάπτωση της συμφωνία αναδιάρθρωσης;
Συμβαίνει όταν ο οφειλέτης δεν καταβάλει οποιοδήποτε ποσό σε πιστωτή σύμφωνα με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου